Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu
Strona startowa
Infrastruktura Bibliotek
Aktualności
Godziny otwarcia
Regulaminy
Struktura organizacyjna
Napisz do nas
Kontakt
 

Regulaminy

REGULAMIN
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZAŃCU

 
§ 1. Prawo i warunki korzystania
1. Z wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy gminy Szczaniec.
2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
3. Obywatele pełnoletni przy zapisie obowiązani są:
- okazać dowód tożsamości,
- wypełnić kartę zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni.
5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
§ 2. Kaucja
Od czytelników, którzy nie są stałymi mieszkańcami gminy pobiera się przy zapisie kaucję w wysokości 20 zł za 1 wolumin, a przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek kwotę równą co najmniej aktualnej wartości książki.
§ 3. Wypożyczanie
1. Czytelnik może wypożyczyć z Biblioteki 4 książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki ale może również zażądać
zwrotu książki przed terminem, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
3. Jeżeli czytelnik potrzebuje książki o charakterze naukowym, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek.
4. Z księgozbioru podręcznego i regionalnego wypożyczalni korzysta czytelnik tylko na miejscu.
 
§ 4. Przetrzymywanie książek
1. Za przetrzymywanie książek ponad określony termin pobiera się opłatę w kwocie 1 zł od woluminu za każdy miesiąc zwłoki.
2. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
§ 5. Poszanowanie książek
1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki, chronić je przed wszelkim uszkodzeniem i zniszczeniem.
2. Czytelnik, jak i bibliotekarz, powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być zapisane w uwagach na karcie książki.
§ 6. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie
Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
§ 7. Życzenia i zażalenia czytelników
Wszelkie życzenia i zażalenia czytelnicy mogą wpisywać do księgi życzeń i zażaleń, która znajduje się u kierownika Biblioteki.
§ 8. Przepisy końcowe
1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.
2. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Szczaniec.REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ
 
Stanowisko komputerowe w czytelni służy wyłącznie do celów edukacyjnych (np. poszerzanie wiedzy przedmiotowej), za wyjątkiem sytuacji, gdy brak jest osób zainteresowanych pracą przy komputerze w celach edukacyjnych.
Użytkownik po zapoznaniu się z regulaminem, podaje obsługującemu go bibliotekarzowi swoje imię i nazwisko, nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz wpisuje się do zeszytu.
Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeżeli aktualnie dysponuje czasem.
Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie korzystania z komputera.
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą w wysokości 0,20 zł (druk czarno-biały) oraz 0,40 zł (kolor) od strony formatu A4.
Maksymalny czas pracy przy komputerze wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze, czas może zostać wydłużony.
Przy stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach mogą znajdować się dwie osoby.
Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów   i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażących uczucia lub dobre obyczaje.
Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.
Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
Niestosowanie się do w. w. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.
 


Dzisiaj stronę odwiedziło już 2 odwiedzający (24 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja